image-178734-dcbef0218381439fa5ba39d47c4ce7ce.jpg

Niets is onbelangrijk, ook Uw facturatie tegoeden niet.

Niets doen is verliezen!


Tijdige betaling ontvangen is de zuurstof voor elke onderneming.

Soms komt men in "adem"-nood omwille van achterblijvende betalingen.

Schakel daarom tijdig professionele hulp in voor het invorderen van Uw facturen zodat U niet zonder zuurstof valt en Uw onderneming in de problemen komt.

Verschillende soorten procedures staan ter beschikking om in te vorderen, zowel tegen ondernemers als tegen particulieren.

U weet het even niet meer hoe Uw inkomsten te laten groeien?

Neem daarom direct contact op om over te gaan tot professionele invordering van Uw tegoeden.


Waarom "uwIncasso.help"  i.p.v. een incassokantoor, een gerechtsdeurwaarder, een arbitrageinstelling...?Waarom geen incassokantoor ?

 • Een incassokantoor kan Uw klant enkel ingebreke stellen. Betaalt de klant niet, dan dan moet men toch naar de rechtbank om een vonnis tot veroordeling te bekomen, en wat enkel kan via een advocaat.
 • Een incassokantoor kan geen gebruik maken van bepaalde invorderingsprocedures die enkel voorbehouden zijn aan advocaten.
 • Een incassokantoor is er niet op gericht om afdoende de juridische aspecten van een dossier te beoordelen, en is niet vertrouwd met de gebruiken van een bepaalde rechtbank, dit in tegenstelling tot een advocaat.
 • Een incassokantoor is niet gerechtigd om bij insolventie van Uw klant de nodige stappen te ondernemen tot het laten opnemen van Uw schuldvordering in het passief van de klant, hetzij faling, hetzij wco, hetzij collectieve schuldenregeling,...

Waarom geen gerechtsdeurwaarder ?

 • Een gerechtsdeurwaarder kan enkel de klant ingebreke stellen. Bij niet betaling zijn verdere stappen enkel mogelijk via een advocaat.
 • Een gerechtsdeurwaarder is een openbare en ministriële ambtenaar belast met uitvoering van taken die door de wet zijn toegekend. Het is een advocaat die opdracht geeft aan de gerechtsdeurwaarder.
 • Een gerechtsdeurwaarder kan niet eenzijdig overgaan tot het opstarten van een administratieve procedure zonder voorafgaande tussenkomst van een advocaat. De wet stelt uitdrukkelijk dat vooraleer deze procedure voor onbetwiste factuurschulden kan worden aangevat, deze niet betwisting dient vastgesteld te worden door een advocaat.
 • Een gerechtsdeurwaarder enkel bevoegd is binnen een bepaald rechtsgebied in België (meestal eigen provincie), terwijl een advocaat bevoegd is om over heel Europa op te treden.

Waarom geen boekhouder, accountant of zakenkantoor ?

 • Een boekhouder, accountant of zakenkantoor kan Uw klant enkel ingebreke stellen. Betaalt de klant niet, dan dan moet men toch naar de rechtbank om een vonnis tot veroordeling te bekomen, en wat enkel kan via een advocaat.
 • Een boekhouder, accountant of zakenkantoor kan geen gebruik maken van bepaalde invorderingsprocedures die enkel voorbehouden zijn aan advocaten.
 • Een boekhouder, accountant of zakenkantoor is er niet op gericht om afdoende de juridische aspecten van een dossier te beoordelen, en is niet vertrouwd met de gebruiken van een bepaalde rechtbank, dit in tegenstelling tot een advocaat.
 • Een boekhouder, accountant of zakenkantoor is niet gerechtigd om bij insolventie van Uw klant de nodige stappen te ondernemen tot het laten opnemen van Uw schuldvordering in het passief van de klant, hetzij faling, hetzij wco, hetzij collectieve schuldenregeling,...

Waarom geen arbitrageinstelling ?

 • Een arbitrageinstelling enkel geschillen beslecht in vervanging van een rechtbank, dus niet bevoegd is om over te gaan tot invordering van facturen.
 • In een arbitrageinstellinge enkel advocaten bevoegd zijn om Uw rechten te verdedigen.

Waarom wèl een advocaat ?

 • Een advocaat kan onmiddellijk beoordelen welke wijze van invordering het meest kans maakt op succes en dit aan de minste kost.
 • Een advocaat U kan informeren over de kredietwaardigheid van de klant vooraleer te beslissen om al dan niet de invordering voort te zetten.
 • Een advocaat werkt volgens deontologische regels en daarvoor verzekerd is. Daarnaast is voldaan aan de nieuwe bepalingen inzake privacy van Uw gegevens via de GDPR wetgeving.
 • Een advocaat na uitspraak door een rechtbank kan beoordelen hoe deze uitspraak het meest efficiënt wordt uitgevoerd en daarvoor ook de nodige instructies geeft aan de gerechtsdeurwaarder.
 • Een advocaat in B2B invorderingen de enige is die kan beoordelen of het een al dan niet betwiste schuld is. Is de schuld niet betwist dan kan de administratieve procedure gevolgd worden, is er wel betwisting dan dient de rechtbank gevat te worden om een uitspraak te doen.
 • Een advocaat in B2C invorderingen de enige is die de klant kan dagvaarden voor de rechtbank indien er geen betaling volgde na ingebrekestelling.
 • Een advocaat in B2B invorderingen de enige is die naargelang de procedure de zaak kan brengen voor een rechtbank, ofwel via verzoekschrift, ofwel via dagvaarding.
 • Een advocaat zowel in B2B als B2C procedures kan opstarten t.a.v. klanten in het buitenland.
 • Een advocaat bij invordering kan vaststellen of Uw algemene voorwaarden eventueel moeten aangepast worden om in de toekomst meer rechtszekerheid te verwerven.

Waarom "uwIncasso.help" ?

 • professioneel advies
 • professionele behandeling van Uw dossier
 • kosten efficiënt
 • correcte opvolging
 • goede afspraken
 • tussenkomst voor zowel Belgische als Europese cliënten
 • optreden lastens zowel Belgische als Europese klanten


Hoe werkt "uwIncasso.help"  ?

Eenmalige registratie als cliënt


 • Indien U nog geen cliënt bent dient U zich eerst te registreren.
Als advocaat zijn wij immers gebonden aan deontologische regels en kunnen wij niet optreden in een geschil tussen twee cliënten.

Na registratie zal ik U dan ook berichten over de al of niet aanvaarding.

Zodra U wordt aanvaard kunt U dossiers voor invordering invoeren en kunnen wij deze behandelen.

De gegevens verstrekt bij de registratie worden volgens de GDPR regels verwerkt zodat Uw privacy is verzekerd.

Invoeren dossier

Zodra U bent geregistreerd als cliënt kunt U een dossier voor invordering invoeren.

Onder een dossier wordt verstaan een invordering lastens één bepaalde klant. Hebt U meerdere klanten dan dient U dus meerdere dossiers aan te maken.

Bij het aanmaken van het dossier dient U in te voeren:
 • Uw ondernemingsnummer (= uw BTW-nummer)
 • De naam van de klant en eventueel het ondernemingsnummer indien de klant een ondernemer is;
 • Het adres van de klant;
 • Het volgens Uw boekhouding totaal openstaand bedrag (dit ter controle bij het opmaken van de afrekening naar de klant toe dat met alle bedragen rekening werd gehouden);
 • De bewijsstukken van Uw vordering (facturen, bestelbons, overeenkosten, creditnota's, kopie uittreksels van reeds ontvangen betalingen enz...) kunt U als 1 PDF opladen ofwel voor meerdere bestanden via cvdlaw.WeTransfer.com

Behandeling dossier

1) Een ingebrekestelling wordt verstuurd aan de klant met aanrekening van het openstaand bedrag in hoofdsom, vermeerderd met intresten en naargelang het geval bijkomende schadevergoeding.

Indien hierdoor volledige betaling wordt ontvangen kan het dossier afgesloten en wordt het voor U beschikbaar bedrag overgemaakt op Uw rekening.

2) Indien de klant de vordering betwist, wordt U op de hoogte gebracht van deze betwisting en kunt U beslissen ofwel de zaak te laten rusten ofwel de zaak voor de rechtbank te brengen.

3) Indien de klant de vordering niet betwist, maar slechts overgaat tot gedeeltelijke betaling of niets betaalt, zal aan U advies verleend worden en kan U beslissen om ofwel een 2de ingebrekestelling te laten sturen ofwel om de zaak voor de rechtbank te brengen.

4) Indien U beslist om de zaak voor de rechtbank te brengen zal hiervoor het nodige worden, naargelang het geval via verzoekschrift of via dagvaarding.

5) Na het bekomen van een uitspraak door de rechtbank zal via de gerechtsdeurwaarder gepoogd worden deze uitspraak uit te voeren. U wordt op de hoogte gehouden van het verloop hiervan.

6) Indien in de loop van deze behandeling de klant komt te vallen onder een insolventieregeling (faillissement, wco of collectieve schuldenregelin,...) dan wordt de uitvoering van het dossier geschorst gezien de betreffende wetgeving dit voorschrijft. In dit geval volgen wij verder het dossier wel op bij de verwerking door de aangestelde gerechtelijk mandataris (curator, schuldbemiddelaar,...).

Afsluiten dossier

Indien volledige betaling werd bekomen, of indien er geen uitvoeringsmogelijkheden meer zijn lastens de klant, berichten wij U over de afsluiting van het dossier en ontvangt U tevens detail met overzicht van de ontvangen gelden en de verdeling ervan.


Wat kost "uwIncasso.help"  ?

Opstartkost

Aanrekening bij volledige betaling door klant

Aanrekening bij afkorting door klant

Aanrekening bij procedure voor rechtbank

Wat met kosten derden, zoals gerechtsdeurwaarder, rechtbank,...

Aanrekening bij insolventieregeling klant (faling, wco, collectieve schuldbemiddeling,...)

Wat bij rechtstreeks ontvangen betaling(en) door klant na opstart dossier?

Wat bij betwisting van de vordering door de klant?

Indien deze betwisting wordt beslecht via de rechtbank of een andere vorm van geschillenbeslechting, dan worden de prestaties aangerekend volgens de normale tarieven.

Wat bij andere vragen dan hier vermeld?

Indien U nog vragen hebt kunt U mij hierover steeds contacteren.