DEEL I – Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

1.      Uw advocaat en zijn kantoor
U vertrouwt u dossier toe aan mter. VANDIERENDONCK Chris.
Mter. VANDIERENDONCK Chris is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van BRUGGE.
Het kantoor van Mter. VANDIERENDONCK Chris is gevestigd te B-8210 VELDEGEM; Koning Albertstraat 190.
Mter. VANDIERENDONCK Chris oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een BV onder de vorm van een BVBA zijnde ADVOCATENKANTOOR CHRIS VANDIERENDONCK met KBO nummer 0861.822.828 en maatschappelijke zetel op voormeld kantooradres.
Mter. VANDIERENDONCK Chris is bereikbaar op:
T: (+32) 050/280.903
F: (+32) 050/280.344
E: info@cvdlaw.eu
De beroepsaansprakelijkheid van mter. VANDIERENDONCK Chris is verzekerd via de verzekering van zijn kantoor via OVB bij AMLIN NV via VANBREDA RISK & BENEFITS onder polis nummer LXX034899 en dit in de landen zoals vermeld in het verzekeringsattest.

2.      Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij mter. VANDIERENDONCK Chris terecht voor alle juridische problemen, adviezen of contracten, zowel in België als Europa.
De tarievenlijst van de prestaties en kosten is te raadplegen in het kantoor, en staat steeds duidelijk vermeld in het detail van de facturatie.

3.      Voor informatie bij klachten
Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft kan U mter. VANDIERENDONCK Chris bereiken op:
A: B-8210 VELDEGEM, Koning Albertstraat 190
T: (+32) 050/280.903
F: (+32) 050/280.344
E: info@cvdlaw.eu

DEEL II – Aanvullende informatie voor de cliënt1.      Wat kost Uw advocaat?
De aanrekening van de prestaties bestaat uit het luik ereloon, het luik kantoorkosten en het luik kosten derden.
Inzake ereloon wordt ofwel een uurtarief van 95,00 € + 21%, ofwel een forfait naargelang de zaak, ofwel een percentage op de waarde van de zaak met een maximum van 12%.

Inzake kantoorkosten worden volgende tarieven gehanteerd:
aanleg & bewaring dossier:                         60,00 €
procedurestukken (dagv./verz.besl.) :         10,00 € / pagina
uitgaande briefwisseling:                             9,50 € / pagina
uitgaande e-mail:                                         6,50 € / e-mail
copie/afdruk z/w document/fax/e-mail:        0,30 € / pagina
copie/afdruk kleur foto/document/e-mail :   1,20 € / pagina
scans :                                                         0,45 € / pagina
verplaatsingen:                                            0,45 € / km
opvraging KBO & kredietrapport:                60,00 € / rapport
griffiebon voor betaling kosten rechtbank :  0,50 € / griffiebon

Deze tarieven zijn te verhogen met 21% BTW en kunnen naargelang de omstandigheden aangepast worden.

Inzake kosten derden betreft dit kosten van de rechtbank, kosten van de gerechtsdeurwaarder, kosten van vertaling, enz…, dus kosten van derden die doorgerekend worden aan de cliënt.

De aanrekening van dit ereloon en kosten staat steeds gedetailleerd op de factuur vermeld.

2.      Beroepsregels en gedragscodes?
De aanrekening van de prestaties bestaat uit het luik ereloon, het luik kantoorkosten en het luik kosten derden.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van BRUGGE is mter. VANDIERENDONCK Chris onderworpen aan de reglementen en gedragscodes van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Vlaamse-Balies/Balie-Brugge.

3.      Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen.
Mter. VANDIERENDONCK Chris maakt voor zijn beroepsuitoefening geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire parternerschappen.

DEEL III – Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen
Mter. VANDIERENDONCK Chris maakt voor zijn beroepsuitoefening geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire parternerschappen.

DEEL IV – Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Mter. VANDIERENDONCK Chris is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij onze klachtendienst, op:
F: (+32) 050/280.344
E: info@cvdlaw.eu
In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.
De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan wordne geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand.
De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat . Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.
De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.
Mter. VANDIERENDONCK Chris is tevens onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Arbitragereglement van balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 maart 2005 en het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het advies van de Orde van balie Brugge van 8 maart 2005.
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie Brugge, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, T: (+32) 050/331.680.
  1. Behoudens anders vermelde vervaldag is deze staat betaalbaar op 12 dagen ter maatschappelijke zetel.
  2. Bij niet-betaling op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op het openstaand bedrag nalatigheidsintresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met 6 procentpunten alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom (met minimum 75,00€ en maximum 75.000,00€).
  3. Bij gebrek aan tijdige betaling van deze staat, kan beslist worden om alle prestaties op te schorten.
  4. In geval van geschil omtrent deze staat zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van deze advocatenvennootschap bevoegd.
Privacyverklaring


Dit is de Privacyverklaring ADVOCATENKANTOOR CHRIS VANDIERENDONCK BV ovv BVBA (en elke advocaat verbonden aan dit kantoor), met maatschappelijke zetel te B-8210 VELDEGEM, Koning Albertstraat 190, KBO # 0861.822.828 (hierna ook "CVDLAW" genaamd).


Contactgegevens:           ADV.KANTOOR VANDIERENDONCK BVBA
                                          Koning Albertstraat 190, B-8210 VELDEGEM
                                          T: +32 50 280 903 / F: +32 50 280 344
                                          www.cvdlaw.eu / info@cvdlaw.eu


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: CVDLAW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cvdlaw.eu .

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming: VANDIERENDONCK Chris (contact idem als voormelde contactgegevens).

Persoonsgegevens die wij verwerken: CVDLAW verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen[1], doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

-     Voor- en achternaam
-     Geslacht
-     Geboortedatum
-     Geboorteplaats
-     Adresgegevens
-     Telefoonnummer
-     E-mailadres
-     IP-adres
-     Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
-     Locatiegegevens
-     Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.[2]
De CVDLAW verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

-     strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
-     gegevens van personen jonger dan 16 jaar
-     persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@advocaat.be.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: de CVDLAW verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-     om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de CVDLAW rust;
-     ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
-     voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan de CVDLAW is opgedragen;
-     voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de CVDLAW of van derden[3];
-     de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
-     Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
-     Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
-     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
-     U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
-     U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
-     Om goederen en diensten bij u af te leveren;
-     De CVDLAW verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Geautomatiseerde besluitvorming: de CVDLAW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CVDLAW) tussen zit.[4]

CVDLAW gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  Office 365 Enterprise E3, SharePoint Server, MS SQL Server 2014, AmiJuris 2018, Diplad, RegSol

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: de CVDLAW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden: de CVDLAW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De CVDLAW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: de CVDLAW gebruikt geen cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de CVDLAW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cvdlaw.eu .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

De CVDLAW houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat de CVDLAW gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[5]

De CVDLAW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35[1] Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.
[2] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
[3] Conform het mandaat van de CVDLAW zijn dit in de eerste plaats de advocatuur en de rechtszoekende.
[4] Conform artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden hiervoor aparte voorwaarden.
[5] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.