DEEL I – Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

1.      Uw advocaat en zijn kantoor
U vertrouwt u dossier toe aan mter. VANDIERENDONCK Chris.
Mter. VANDIERENDONCK Chris is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van BRUGGE.
Het kantoor van Mter. VANDIERENDONCK Chris is gevestigd te B-8210 VELDEGEM; Koning Albertstraat 190.
Mter. VANDIERENDONCK Chris oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een BV onder de vorm van een BVBA zijnde ADVOCATENKANTOOR CHRIS VANDIERENDONCK met KBO nummer 0861.822.828 en maatschappelijke zetel op voormeld kantooradres.
Mter. VANDIERENDONCK Chris is bereikbaar op:
T: (+32) 050/280.903
F: (+32) 050/280.344
E: info@cvdlaw.eu
De beroepsaansprakelijkheid van mter. VANDIERENDONCK Chris is verzekerd via de verzekering van zijn kantoor via OVB bij AMLIN NV via VANBREDA RISK & BENEFITS onder polis nummer LXX034899 en dit in de landen zoals vermeld in het verzekeringsattest.

2.      Uw advocaat en zijn dienstverlening
U kan bij mter. VANDIERENDONCK Chris terecht voor alle juridische problemen, adviezen of contracten, zowel in België als Europa.
De tarievenlijst van de prestaties en kosten is te raadplegen in het kantoor, en staat steeds duidelijk vermeld in het detail van de facturatie.

3.      Voor informatie bij klachten
Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft kan U mter. VANDIERENDONCK Chris bereiken op:
A: B-8210 VELDEGEM, Koning Albertstraat 190
T: (+32) 050/280.903
F: (+32) 050/280.344
E: info@cvdlaw.eu

DEEL II – Aanvullende informatie voor de cliënt1.      Wat kost Uw advocaat?
De aanrekening van de prestaties bestaat uit het luik ereloon, het luik kantoorkosten en het luik kosten derden.
Inzake ereloon wordt ofwel een uurtarief van 95,00 € + 21%, ofwel een forfait naargelang de zaak, ofwel een percentage op de waarde van de zaak met een maximum van 12%.

Inzake kantoorkosten worden volgende tarieven gehanteerd:
aanleg & bewaring dossier:                         60,00 €
procedurestukken (dagv./verz.besl.) :         10,00 € / pagina
uitgaande briefwisseling:                             9,50 € / pagina
uitgaande e-mail:                                         6,50 € / e-mail
copie/afdruk z/w document/fax/e-mail:        0,30 € / pagina
copie/afdruk kleur foto/document/e-mail :   1,20 € / pagina
scans :                                                         0,45 € / pagina
verplaatsingen:                                            0,45 € / km
opvraging KBO & kredietrapport:                60,00 € / rapport
griffiebon voor betaling kosten rechtbank :  0,50 € / griffiebon

Deze tarieven zijn te verhogen met 21% BTW en kunnen naargelang de omstandigheden aangepast worden.

Inzake kosten derden betreft dit kosten van de rechtbank, kosten van de gerechtsdeurwaarder, kosten van vertaling, enz…, dus kosten van derden die doorgerekend worden aan de cliënt.

De aanrekening van dit ereloon en kosten staat steeds gedetailleerd op de factuur vermeld.

2.      Beroepsregels en gedragscodes?
De aanrekening van de prestaties bestaat uit het luik ereloon, het luik kantoorkosten en het luik kosten derden.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van BRUGGE is mter. VANDIERENDONCK Chris onderworpen aan de reglementen en gedragscodes van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Vlaamse-Balies/Balie-Brugge.

3.      Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen.
Mter. VANDIERENDONCK Chris maakt voor zijn beroepsuitoefening geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire parternerschappen.

DEEL III – Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen
Mter. VANDIERENDONCK Chris maakt voor zijn beroepsuitoefening geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire parternerschappen.

DEEL IV – Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
Mter. VANDIERENDONCK Chris is onderworpen aan de regeling inzake buitengerechtelijke regeling van geschillen voorzien in Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht.

In overeenstemming met Titel 2, Boek XVI WER kan, in verband met een reeds afgesloten overeenkomst, rechtstreeks een grief worden ingediend of informatie verkregen bij onze klachtendienst, op:
F: (+32) 050/280.344
E: info@cvdlaw.eu
In overeenstemming met Titel 4 van Boek XIV WER kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA), de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.
De OCA is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan wordne geraadpleegd op de website van de F.O.D. Economie, K.M.O. en middenstand.
De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat . Klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier beschikbaar op http://oca.ligeca.be/nl/. Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd.
De OCA is gevestigd in de Staatsbladsstraat 8 te 1000 Brussel.
Mter. VANDIERENDONCK Chris is tevens onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Arbitragereglement van balie Brugge van 8 mei 2001, zoals gewijzigd op 8 maart 2005 en het reglement op de gerechtelijke invordering van ereloonstaten, bemiddeling en het advies van de Orde van balie Brugge van 8 maart 2005.
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie Brugge, Gerechtsgebouw, Langestraat 120, 8000 Brugge, T: (+32) 050/331.680.
  1. Behoudens anders vermelde vervaldag is deze staat betaalbaar op 12 dagen ter maatschappelijke zetel.
  2. Bij niet-betaling op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op het openstaand bedrag nalatigheidsintresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met 6 procentpunten alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom (met minimum 75,00€ en maximum 75.000,00€).
  3. Bij gebrek aan tijdige betaling van deze staat, kan beslist worden om alle prestaties op te schorten.
  4. In geval van geschil omtrent deze staat zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van deze advocatenvennootschap bevoegd.